• Ambulyx obliterata

Author

(Rothschild, 1920) 

Type location

Sumatra 

Catalog

Male

4972 Ambulyx obliterata
Female

4973 Ambulyx obliterata